Eigen Opvoedings Project (EOP)


I       Een school met een naam …

‘de Boomgaard’    

Onze school is landelijk gevestigd in het dorp Bommershoven. Vele ouders kiezen voor onze school mede omwille van de kleinschaligheid. Iedereen kent iedereen. Hier is hartelijkheid te vinden. De school is een ontmoetingsplaats voor wie met de school een band heeft. Ook wie vroeger hier op school gezeten heeft, blijft betrokken en komt graag terug als er iets wordt georganiseerd.

Landelijk maar toch gelegen langs een drukke doorgangsweg. Dit zorgt mee voor extra bekendheid van onze school (‘aan de McQueen’) en instroom van kinderen van buiten het dorp. Kinderen uit omliggende kleuterscholen komen hier aansluiten voor de lagere school. Ook een aantal kinderen van Franstalige ouders vinden de weg naar onze school. Overigens hebben we kinderen uit alle lagen van de bevolking, uit ‘gegoede’ kringen zowel als rechthebbenden op een studietoelage. Er wordt geen onderscheid gemaakt.

Onze landelijke ligging brengt mee dat we ons met de bus verplaatsen voor elke uitstap of bezoek. We doen dat ook. Daarnaast echter genieten we van de nabije groene ruimte. En in de prachtige private kasteeldomeinen in onze omgeving zijn we met onze kinderen welkom, ‘kind aan huis’.

Onze school heet niet voor niets ‘de Boomgaard’.  We zijn gelegen in het hart van de fruitstreek natuurlijk. Maar ‘de Boomgaard’ is ook een metafoor voor de school die we zijn én willen zijn. Als in een ‘gaarde’ vinden de kinderen hier veiligheid en geborgenheid waarin ze als boompjes kunnen opgroeien. De school biedt hen vruchtbare grond, op alle gebied. Verschillende soorten bomen staan hier door elkaar, allemaal samen in één groep en toch heeft elk kind zijn eigenheid. Elke boom vraagt zijn eigen zorg. En zo wordt groei en bloei mogelijk, voor elk kind, stap voor stap, van bloem tot zaad tot vruchten.

Onze school is gebouwd in 1928, na een schenking hiertoe van mevrouw de Schaetzen aan de zusters die de school hebben opgericht en jarenlang in goede banen geleid. Met de jaren is er bijgebouwd en bijgezet. Op het eerste gezicht lijkt het een kleine doolhof, al is er meer ruimte dan je denkt. We hebben ook een mooie sportzaal, en een speelweide. Toch missen we enkele ruimtes, voor kinderen en personeel. We dromen hardop van een nieuw schoolgebouw in de nabije toekomst.

Sinds enkele jaren is onder impuls van de nieuwe directie onze schoolcultuur in evolutie. Onze school heeft aan zichtbaarheid en profiel gewonnen. Van een bescheiden vrij gesloten schooltje zijn we een open school geworden met eigentijdse dynamiek.
In het team vind je een aantal oudere en een aantal jonge leerkrachten. Maar als team trekken we ‘aan één zeel’. We willen een school zijn met een groot hart.
’s Morgens zorgen we voor een goed onthaal aan de schoolpoort. De juffen staan de kinderen en de ouders op te wachten.
Ook naschools voorziet de school in eigen beheer opvang, ook op woensdagnamiddag, met goede begeleidsters.

 II       … waar goed contact is en de afstand klein

‘als een goeie gaard… ‘

In sfeer, in organisatie en structuur van onze school streven wij naar een goed contact en een kleine afstand in de omgang met de kinderen, met ouders, onder de collega’s.

Dit is de basis waarop ons eigen opvoedingsproject steunt.

Met de kinderen bouwen we aan een warme huiselijke sfeer. Er is nabijheid. Veel gebeurt hier spontaan en ongedwongen.  Kinderen mogen voelen dat ze steeds bij leerkrachten terecht kunnen. Een zekere afstand moet er zijn. Kinderen hebben ook nood aan duidelijkheid. Maar warme communicatie met kinderen is belangrijk.

In deze sfeer kan een kind zich geborgen weten. Het kind durft zijn gevoelens tonen. Het voelt zich begrepen en komt thuis in de klas, in de school.

Het kind voelt zich op zijn gemak. Het mag zichzelf zijn.

Er is ruimte voor echtheid. Kinderen voelen dit scherp aan. Niemand hoeft te faken. Met iedereen kan respectvol worden omgegaan.

En tenslotte, als kinderen zich goed voelen, zijn ze in staat om tot fundamenteel leren te komen.

Ook met ouders hebben we een persoonlijk en direct contact. Heel onze schoolorganisatie maakt dat mogelijk. Van het praatje aan de schoolpoort en warme ontmoetingsgelegenheden tot het rapport of het heen-en-weer-schriftje.

Ouders vertrouwen ons iets kostbaars toe, hun kind. Zij mogen voelen dat wij hun kind heel belangrijk vinden en ook goed kennen. Samen kunnen lachen, en eens huilen als het moet. We willen dat ouders durven vragen, vertellen, opmerken. Als mensen zijn we evenwaardig en gelijk.

En we voelen ons samen verantwoordelijk voor de opvoeding. Iedere ouder hoort graag iets positiefs over zijn kind, maar heeft ook recht op eerlijke informatie. Het is belangrijk om veel te communiceren op een warme, oprechte en tactvolle manier.

Dezelfde warme sfeer en open communicatie streven we ook na in onze collegiale omgang binnen het team. Er is aandacht voor elkaar. We zijn op de hoogte van elkaars geluk en verdriet. In ons relatief klein team is veel ruimte voor informeel contact. Er is vertrouwelijkheid in onze omgang. We vinden het belangrijk eerlijk te zijn tegenover elkaar, op een tactvolle manier, en vrij te kunnen praten over alles wat ons samen aangaat. Er is respect en waardering voor ieders eigen kunnen.

In zulk collegiaal klimaat kom je graag werken en met veel zin lesgeven en is een goede professionele samenwerking mogelijk, met veel overleg.

III     … waar we elk kind doen schitteren

 ‘als bloeiende boompjes’

De kern van onze onderwijsaanpak bestaat hierin dat ieder kind gezien wordt in zijn eigenheid en in zijn eigenwaarde. Het is de bedoeling dat elk kind kan open bloeien, vanuit zijn eigen interesses en vaardigheden, met zijn eigen mogelijkheden en beperkingen. Moet elk kind ‘een ster’ worden? Nee,  maar je kan wel elk kind op zijn manier doen schitteren.

Dit veronderstelt een onderwijsaanpak die vertrekt van de interesse voor elk kind en de interesse van elk kind. Wij proberen bij elk kind het beste naar boven te halen. Dit betekent concreet dat we onderwijzen ‘op ieders maat’. We proberen een goed beeld te hebben van iedere leerling. Zo kan elk kind worden bevestigd of gestimuleerd in zijn talent of in wat het niet graag doet. Waar nodig wordt er extra zorg gegeven en ondersteuning bij het leren.

In de mate van het mogelijke passen we in onze school differentiatie toe. In de kleuterschool worden vele keuzemogelijkheden aangeboden. In de lagere school wordt op veel verschillende wijzen in de aanpak van de kinderen gedifferentieerd, zodat elk kind naar eigen waarde wordt geschat.
We vinden het belangrijk dat elk kind een goed zelfbeeld krijgt. Wie zijn eigen talenten kan ontwikkelen, zichzelf mag zijn en worden, zal zich goed voelen en een gelukkig tevreden mens zijn.
Met het oog op de overgang naar secundair onderwijs krijgt onze school vaak positieve commentaar: dat de leerlingen in de juiste richting zitten en floreren.

We hanteren een onderwijsstijl die ruimte maakt voor zelfontdekkend leren. Onze kinderen worden uitgedaagd om zelf na te denken. Levensechte situaties worden gebruikt om verder vragen te stellen en dingen te leren. We hanteren ook methodes en werkvormen van spelenderwijs leren.

In onze leerkrachtstijl ontwikkelen we een rustige houding, geduldig, motiverend, zorgzaam en respectvol naar de kinderen. We stellen regels en maken afspraken die duidelijkheid scheppen voor de kinderen.

IV     … waar kinderen groeien tot mensen ‘die er staan’

 ‘als kwaliteitsfruit in vele soorten’

 Welke ontwikkeling willen we onze kinderen meegeven? Welke bijdrage geeft onze school tot hun groei? Welke mensen zien wij hen graag worden?

Onze school opteert voor een brede ontwikkeling. We werken aan het totaalbeeld van de kinderen in hun groei. Zij verwerven de nodige kennis en vaardigheden. Maar daarbij besteden we doelgericht aandacht aan de ontplooiing van alle talenten (…). Ook het groeiproces op emotioneel en mentaal vlak komt aan bod. Onze kinderen zullen affectief vaardig zijn, inleefvermogen hebben en kunnen communiceren.

Degelijk onderwijs willen we bieden, met de eindtermen van de Vlaamse overheid en de leerplannen van het katholiek onderwijs als leidraad. Over de leerjaren heen bouwen we aan duidelijke leerlijnen  in de doelen. En alle ontwikkelingsaspecten komen aan bod in onze brede evaluatie van de kinderen.

Belangrijk vinden wij ook dat onze kinderen een goed zelfbeeld ontwikkelen. In onze school krijgen ze de kans om zichzelf steeds beter te leren kennen. De leerlingen krijgen inzicht in zichzelf, in hun eigen talenten, en worden gestimuleerd om daarbij positief te denken. Ze leren opkomen voor zichzelf of durven hulp vragen waar nodig. Ze leren inzien en aanvaarden waar ze elk ‘anders’ zijn, waar ze eventueel een eigen aanpak nodig hebben en anderen niet. Ze gunnen anderen dat ze anders zijn. Ze leren  elkaar waarderen en verantwoordelijk te zijn voor zichzelf.

We besteden veel aandacht  aan de ontwikkeling van een goede leerhouding. Onderwijs is niet alleen animeren, maar vooral leren, en dat altijd binnen de eigen mogelijkheden van elk kind.  Zij ontwikkelen een goede werk- en leerhouding om kennis en vaardigheden te verwerven. Het is belangrijk dat zij ‘met plezier’ leren doen wat ze doen en hulp durven vragen waar nodig. Onze kinderen ‘leren leren’. Zij leren hoe informatie te verwerken. Zij leren zelfstandig te werken, met zelfcorrectie. Zij moeten zichzelf beoordelen. We reflecteren met hen over het eigen leren en handelen. Zij krijgen daarover feedback op kindniveau. We leren de kinderen zichzelf te organiseren.

We willen onze leerlingen opvoeden tot ‘waardevolle jonge mensen’. Hoe zullen onze kinderen in het leven staan? Welke waarden en houdingen krijgen in onze school bij voorrang aandacht?

Bovenaan staat natuurlijk een houding van respect. Dat gaat van beleefdheidsvormen tot respect voor de natuur en de dingen. Maar héél belangrijk daarbij vinden wij dat onze kinderen leren om open te staan en te luisteren naar anderen én dat zij leren anderen te waarderen.

Een gezond rechtvaardigheidsgevoel ontwikkelen, ook daar werken we aan.

Verder is het belangrijk voor ons dat mensen genieten van het leven en zich kunnen verwonderen. Dit is maar mogelijk als kinderen tegelijk leren aanvaarden dat het leven grenzen heeft, grenzen op gebied van mogelijkheden, ook fysisch, ook van spelregels en afspraken in onze samenleving. Meedoen is belangrijker dan winnen of presteren. Maar genieten betekent bovenal dat je als mens dankbaar kan zijn, dankbaar om wat het leven biedt. Zo kom je tot innerlijke rust. Dat is in de leefwereld van onze kinderen niet altijd eenvoudig.

We willen opvoeden tot mensen die durven en die kunnen doorzetten. Op een beleefde manier je eigen mening verwoorden en opkomen voor jezelf, helpt kinderen om in het latere leven voldoende assertief te zijn. Het is belangrijk dat kinderen zich niet door een hindernis laten stoppen of ophouden. Fouten maken mag, als je er maar uit leert. Daartoe leren we kinderen ook hun eigen fouten te erkennen. Niet het eindresultaat is het belangrijkste, wel de motivatie en de inzet om er te komen. Doorzetten en discipline ontwikkelen.

Onze school voedt op tot vertrouwen en verantwoordelijkheid. Als je een kind verantwoordelijkheid geeft, geef je het vertrouwen. En wie vertrouwen krijgt, zal groeien in zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidszin. Wie verantwoordelijk is, gaat op zijn beurt anderen meer waarderen.

 V … verbonden en open. 

‘in het licht van de zon’

Onze school is een ‘leermeester’ in waarden. Wij bieden de kinderen aan om hierin mee te stappen. Open staan voor wat verwondering wekt, dat heeft zijn plaats in ons onderwijs. ‘Er mogen zijn’. Niet alles hoeft verklaard te worden.

Er is ruimte voor religieuze taal. We staan stil bij gebeurtenissen, bij wat niet vanzelfsprekend is, bij het mysterie, bij de zin van het leven.

Kinderen mogen dit op hun eigen manier ervaren en verwoorden. Alle kinderen volgen de katholieke godsdienstles. In het godsdienstonderwijs werken we met de kinderen aan hun levensbeschouwelijke ontwikkeling. Zij leren Bijbelverhalen kennen en verstaan en we verkennen met de kinderen aspecten van het christelijk geloof.

Ook andere godsdiensten en levensbeschouwingen komen ter sprake. De kinderen weten dat iedereen in de godsdienstles zichzelf mag zijn en worden. We creëren de ruimte om met de kinderen te bidden en te danken, in de klas en op schoolniveau. We geven kansen tot beleving in ritueeltjes. Dat kan op heel verschillende manieren. Met veel respect voor de vrijheid en eigenheid van elk kind.

We vieren mee in onze school met de tijden van het jaar en de christelijke feesten. Schoolvieringen scheppen een samenhorigheidsgevoel. Ieder kan deelnemen of hierbij aanwezig zijn vanuit zijn eigen achtergrond.